Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Klinkmann Oy
Y-tunnus: 2578852-7

Osoite
Fonseenintie 3, P.O. Box 38
FI-00370 Helsinki, Finland

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
sähköposti: info@klinkmann.fi

Rekisterin nimi
Klinkmann Oy:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään myynninedistämistarkoituksessa Klinkmann Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen siltä osin kuin ne liittyvät tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin. Tietoja käytetään myös markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista: henkilön nimi ja yhteystiedot, yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi ja toimintamaa), lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute), muut tiedot (kuten julkinen IP-osoite), seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot) ja evästetiedot. Lue lisää evästekäytännöstämme. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Myös osa sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa Klinkmann Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden yksiköille käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa ja kohtuullisen ajan asiakasuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä. Ainoastaan erikseen nimetyillä työntekijöillä ja henkilöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Data File and Protection Description

The registrar’s name
Klinkmann Oy
Business ID: 2578852-7

Address:
Fonseenintie 3, P.O. Box 38
00371 Helsinki, Finland

Contact person for matters relating to the register
e-mail: info@klinkmann.fi

Name of the register
Klinkmann Oy’s personal contacts register

Purpose of processing personal data

The person’s contact information in the register is used for promotional purposes for the performance of the internal and external tasks of Klinkmann Oy, its subsidiaries, affiliates or subcontractors as far as they relate to the services and products offered. The information is also used for marketing and information purposes.

The data content of the register

The data content of the register consists of the following information: the person’s name and contact information, the company’s information that the person represents (company name and country of operation), additional information (additional information provided by the person such as free-form message or feedback), other information (such as public IP address), tracking data (tracking data of electronic marketing operations) and cookies information. Read more about our cookies policy. Some of the information is mandatory, depending on the purpose of use, so that the matter can be handled in the required manner.

Regular sources of information

Information provided by the person with his or her own consent, either on forms in the online service or in sales and demonstration events, as well as materials that support the analysis and development of online service collected automatically by the online service.

Regular transfer of information or transfer outside the EU or EEA

The information is processed within and outside the EU or the EEA. Also, some of the servers used to maintain pages may be located outside the EU or the European Economic Area. The information may be disclosed to Klinkmann Oy and its subsidiaries or affiliated entities for use as defined above. The information is retained as long as the customer relationship can be considered valid and within a reasonable time after the customer relationship is broken.

Principles of protection of the register

The information in the register is located in protected environments under the Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications. Only specially named employees and individuals have access to the personal data of the users contained in the registration information.

Inspection and correction right

Everyone who has filed a record in the register has the right to check their own records in the register and to demand that they are corrected. The repair request is made by e-mail to the contact person’s email address. The request is addressed by default to the personal data associated with the sender’s e-mail address unless the person who sent the request is identified in some other way.

Other rights related to the processing of personal data

A person has the right to deny the registrar access to information regarding himself or herself about direct advertising, distance selling or other direct marketing and opinion polling. If a person wants to ban this kind of activity, he or she can do so by contacting the registrar by email.

Evästekäytännöt

Evästeistä yleisesti
Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

Seurantaevästeet
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.
Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toiminnalliset evästeet
Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka edellyttävät käyttäjän kirjautumista tai muuta tunnistautumista vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Muut tunnisteet
Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.

Cookies policies

Cookies in general
Our website uses cookies to develop a user experience (tracking cookies) and enable functionality in the service (functional cookies). A cookie is a text file that is stored on a user’s computer for a limited time when a website page is visited. If you want, you can avoid cookies by adjusting your browser settings so that cookies are not saved during use. However, this may have a negative impact on site functionality and user experience or, in some cases, to prevent full use.

Tracking cookies
The site collects usage statistics designed to track, develop, and design the site. Additionally, the site uses Google Analytics Demographics, which combines user tracking information with, for example, age, gender, and user interests. You can change your settings of collecting this information in your Google Account.
You can opt-out of Google Analytics tracking with the browser add-on (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Functional cookies
The functional domains of the web service that require user login or other authentication require a cookie to work. The cookie information stores the necessary information about the user and the cookie is deleted at the end of its deadline or when the user logs out.

Other identifiers
Identifiers are stored of the user of the online service in connection of the online service into the log files of the server and the network service (e.g., IP address opened the page and downloaded files, as well as potential error situations during the use) and the information is collected about the site’s user interface (records, heat map data, form data usage). The purpose of collecting this information is to monitor and develop the service, as well as to improve fault tolerance and security continually.